Sociale vaardigheidstrainingen en andere trainingen
Sociale vaardigheidstrainingen worden gegeven door verschillende aanbieders. Voor ouders is het vaak moeilijk om een keuze te maken uit de verschillende trainingen. De intern begeleider, Marloes Theebe, kan u helpen bij het maken van een keuze en bij de aanmelding.

Wij maken op dit moment het meest gebruik van de trainingen die gegeven worden door het samenwerkingsverband en door Vitras. In de toekomst willen wij bekijken of wij wellicht zelf deze trainingen kunnen gaan aanbieden.

Voor de trainingen vanuit het samenwerkingsverband kunt u samen met de intern begeleider een aanmelding doen. Voor de trainingen van Vitras CMD is tussenkomst van de intern begeleider niet noodzakelijk.

Sociale vaardigheidstraining vanuit het samenwerkingsverband, (4-6 jaar, 6-8 jaar, 9-12 jaar)


Sociale vaardigheden kunnen op diverse manieren aangereikt worden. Het kan tussen de bedrijven door of gericht middels een klassikaal programma of speciale lessen over samenwerken of over pesten.

Voor sommige kinderen is dit niet voldoende en kunnen in de problemen raken wanneer zij onvoldoende mogelijkheden hebben om op een adequate manier contact te maken en te onderhouden met leeftijdgenootjes.

Door hun tekort of hun beperking in sociale vaardigheid kunnen zij geïsoleerd raken van de groep. Zij trekken zich steeds verder terug of treden op een storende manier op de voorgrond.

 

Doel van de training

De vicieuze cirkel doorbreken waarin deze kinderen zich bevinden.

Te weten:
- gemis aan sociale vaardigheden; 

- problemen in de contacten; 
- negatieve beïnvloeding van het zelfbeeld; 
geen vriendjes meer overhouden;
gevoel krijgen dat zij aan de zijlijn staan;
- leermotivatie verliezen;

- voorkomen dat kinderen in de toekomst intensievere begeleiding nodig hebben.

Door het aanleren van die sociale vaardigheden worden zij in staat gesteld op een plezierige en ontspannen wijze contacten aan te gaan met leeftijdgenootjes en (ook) met volwassenen.

Opzet van de training

Er zijn drie leeftijdscategorieën: 4 tot 6 jaar, 6 t/m 8 jaar, en 9 t/m 12 jaar. Een trainingsgroep bestaat uit zes tot acht kinderen. Een groep komt maximaal 12 keer , wekelijks bij elkaar. Een bijeenkomst duurt ongeveer vijf kwartier.

Tijdens de bijeenkomsten wordt er gepraat, geoefend en gespeeld. Kinderen leren op een speelse, niet bedreigende manier vaardigheden zoals:

- luisteren naar elkaar;
- vragen stellen aan andere kinderen en volwassenen;
- ontspannen in moeilijke situaties;
- wat doe je als je last van iemand hebt;
- gevoelens uiten.

Naast deze “standaard” leerdoelen worden er ook individuele leerdoelen geformuleerd.

Aanmelding
Samen met de leerkracht/ intern begeleider bespreekt u de mogelijkheden van deze training voor uw kind. De intern begeleider zorgt voor de aanmelding.  

In januari en juni zal de sova-trainer altijd met de scholen kortsluiten wie er nog op de wachtlijst staan. Aanmeldingen voor de SOVA-training kunnen het hele jaar door plaatsvinden.Vitras CMD biedt o.a. de onderstaande cursussen aan. 
 
  • Training sociale vaardigheden (10-12 jaar)
  • Training voor kinderen van gescheiden ouders (8-12 jaar)
  • Faalangsttraining 'Ik ben een kei' (8-12 jaar)
  • Zomertraining 'plezier op school' (voor aanstaande brugklassers)

Training Sociale Vaardigheden (10 - 12 jaar)

Voor kinderen die willen leren over onderstaande onderwerpen:
contact leggen, vrienden maken en vrienden houden, trots zijn op jezelf, lekker in je vel zitten, pesten, wat kun je dan doen? Ruzie’s oplossen, nee zeggen, kritiek geven en krijgen, complimenten geven en krijgen, gevoelens, uiten of juist niet?

In de training staat centraal: Hoe doe je dat? Wat is handig? Wat te doen als iemand dan niet leuk reageert?

Zelf oefenen, informatie krijgen en voorbeelden zien.

In elke bijeenkomst staat 1 hoofdthema centraal. Hierover krijg je informatie. Daarna gaan we aan de slag met (rollen-)spellen en oefeningen rondom dit thema. Aan het eind van de bijeenkomst krijg je de theorie mee en een kleine klus/opdracht. Ouders krijgen ook elke week een kleine klus/opdracht.

Voor wie
De training is bedoeld voor kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben en moeite hebben in het contact en/of de omgang met leeftijdsgenoten. Te denken valt aan verlegenheid, teruggetrokken gedrag, geen of moeilijk vrienden kunnen maken, geen nee durven zeggen, gepest worden, geen gevoel hebben voor wat wel en niet kan in de omgang, aandacht opeisen door bijvoorbeeld slachtoffergedrag en ruzie zoeken.

Kosten
De training wordt gesubsidieerd door de gemeente. Om de training goed vorm te geven, wordt alleen een vergoeding gevraagd van € 25 voor het lesmateriaal.

Informatie en aanmelding

Nieuwegein, Mariet Ferguson, tel. 030 – 2192852; m.ferguson@vitrascmd.nl


Training kinderen van gescheiden ouders (8-12 jaar)

Een scheiding tussen ouders is voor alle gezinsleden een heftige gebeurtenis. Kinderen kunnen daar niet altijd over praten. Dit kan gevolgen hebben voor hun gevoel van eigenwaarde, voor schoolprestaties en later bij het krijgen van een eigen relatie. Deze cursus kan helpen om de nieuwe situatie onder ogen te zien en ook weer toekomstperspectief te krijgen. Hierdoor krijgt het kind de mogelijkheid om verder te gaan in zijn ontwikkeling en is de kans dat hij/zij blijft steken in het groeiproces minder.

Deze cursus is speciaal ontwikkeld om kinderen te helpen de scheiding van hun ouders beter te begrijpen, een plaats te geven en een manier te vinden om te kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk vinden met betrekking tot de scheiding. Na afloop van de cursus begrijpen kinderen de echtscheiding beter en kunnen ze ook beter omgaan met de veranderde thuissituatie. In de groep wordt gewerkt volgens de landelijk erkende KIES methode. (Kinderen In Echtscheiding Situaties).

Doelstelling

De kinderen van gescheiden ouders een neutrale plek te bieden, waar het even helemaal om hen draait en wat de scheiding voor hen betekent.

Stimuleren van de communicatie tussen ouders en kinderen.

De kinderen van gescheiden ouders leren omgaan met hun veranderde situatie door bewustwording en leren inzetten van hun eigen mogelijkheden; het aanleren van vaardigheden zoals opkomen voor zichzelf en praten over hun gevoelens en gedachten.

Wat leren kinderen tijdens de KIES cursus?

De begeleiders creëren voor de kinderen een veilige groepssituatie. Aan de hand van creatieve opdrachten, praten en spel komen onderwerpen naar voren die bij de kinderen spelen. De kinderen leren praten over hun gevoelens en wat zij moeilijk vinden. Ook horen ze hoe andere kinderen omgaan met de scheiding. De kinderen ervaren dat zij niet de enige zijn in een dergelijke situatie. Ze kunnen elkaar steunen en tips voor moeilijke situaties geven. We besteden ook veel aandacht aan onderwerpen die de kinderen zelf inbrengen.

Ouderbetrokkenheid

Voor de ouder(s) zijn er twee informatie ouderavonden. Hierin krijgt u voorlichting hoe kinderen een scheiding verwerken en wat voor hen belangrijk is. U krijgt uitleg wat er tijdens de groepsbijeenkomsten gedaan wordt.

Tevens kunt u vragen stellen die voor u belangrijk zijn om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden.

Voor wie?

Voor kinderen tussen 8 – 12 jaar van wie de ouders korte of langere tijd gescheiden zijn. Het is ook mogelijk dat kinderen samen met hun broertje(s)/zusje(s) deelnemen. Het aantal deelnemers is minimaal zes en maximaal acht. Voorafgaand aan de groep zal er eerst een kennismakingsgesprek plaatsvinden met de ouders en hun kind(eren).

Kosten

De groep wordt gesubsidieerd door de gemeente. Om de groep goed vorm te geven, wordt alleen een vergoeding gevraagd van €25 voor het lesmateriaal.

Informatie en aanmelding

Nieuwegein, Mariet Ferguson, tel. 030 – 2192852; m.ferguson@vitrascmd.nl


Faalangsttraining "Ik ben een kei" (8 – 12 jaar)

Alle kinderen zijn wel eens bang als ze 'moeten' presteren of als er een beroep wordt gedaan op hun sociaal functioneren. Maar sommige kinderen ervaren dit als een enorme druk; dit kan ten koste gaan van hun plezier en zelfvertrouwen. De training is bedoeld om kinderen met faalangst een steuntje in de rug te bieden en te leren anders met hun angst om te gaan.

In tien bijeenkomsten komen de volgende thema's aan bod:

Anders voelen: alert worden op lijfelijke signalen, leren ontspannen en gevoelens leren veranderen.

Anders doen: leren dat je een keuze hebt in hoe je je gedraagt.

Anders denken: herkennen en loslaten van belemmerende gedachten en deze vervangen door helpende gedachten.

Integratie: het geleerde in de praktijk toepassen en thuis bespreken.

Praktische oefeningen en huiswerk vormen een belangrijk onderdeel van het programma. Ouders krijgen in aparte bijeenkomsten handvatten aangereikt om hun kind te steunen in situaties van extreme spanning.

Voor wie?
Voor kinderen van 8 -12 jaar die last hebben van faalangst.

Kosten
De training wordt gesubsidieerd door de gemeente. Om de training goed vorm te geven, wordt alleen een vergoeding gevraagd van €25 voor het lesmateriaal.

Informatie en aanmelding 
Mariska Viezee, orthopedagoog, tel. 030 – 8802421; m.viezee@vitrascmd.nl


 
Zomertraining 'Plezier op school' (voor aanstaande brugklassers)
Het is een intensieve tweedaagse zomertraining voor aankomende brugklassers voor wie de overgang naar de middelbare school extra spannend is. Dit zijn bijvoorbeeld kinderen die:

weinig zelfvertrouwen hebben, erg verlegen of onzeker zijn, geen of weinig vrienden hebben, niet voor zichzelf durven op te komen, weinig weerbaar zijn, worden buitengesloten, vaak alleen staan, vaker gepest worden, vaker ruzie hebben met andere kinderen zonder dat ze dat willen, steeds proberen erbij te horen, zonder dat dat lukt.

Het accent in deze training ligt op het vergroten van zelfvertrouwen en het verbeteren van sociale en assertieve vaardigheden, zodat de kinderen met meer plezier naar de nieuwe school gaan.

In de training leren de kinderen positief te denken en wordt er op een ontspannen en speelse wijze de volgende vaardigheden aangeleerd:

 Zelfpresentatie; hoe kom ik over? Aandacht voor houding, stem en oogcontact.

 Opkomen voor jezelf (assertiviteit)

 Samenhang tussen gedachten en gevoelens

 Omgaan met moeilijke situaties en pesten

 Verschillende manieren van reageren

 Omgaan met spanning.

Voor wie?
De training is bestemd voor kinderen die naar de brugklas van het voortgezet onderwijs gaan en problemen hebben in de omgang met leeftijdgenoten, zoals angstig of onhandig contact, weinig vrienden of onvoldoende weerbaarheid.

Kosten
De training wordt gesubsidieerd door de gemeente. Om de training goed vorm te geven, wordt alleen een vergoeding gevraagd van €25 voor het lesmateriaal.

Informatie en aanmelding

Nieuwegein, Mariet Ferguson, tel. 030 – 2192852; m.ferguson@vitrascmd.nl

 

 

 

 

 

Nieuws
brief
Inschrijf
formulier
Nieuws
flits