Schoolklimaat

Pedagogisch klimaat
Wij bieden de kinderen een veilige, rijke en uitdagende (leer)omgeving. Een omgeving, die de kinderen prikkelt en uitdaagt om te onderzoeken, te ontdekken en te verkennen. Wij werken met een duidelijke structuur, zodat kinderen weten wat van hen verwacht wordt en wat zij van anderen mogen verwachten.
 
Wij hebben oog voor de uniciteit van elk kind: zij mogen zichzelf zijn binnen duidelijke regels. Wij gaan respectvol met elkaar en de omgeving om. Door deze positieve manier van elkaar benaderen, wordt het zelfvertrouwen van kinderen vergroot.
 
Wij geven de kinderen verantwoordelijkheid. Kinderen dragen verantwoordelijkheid voor hun gedrag, hun werk en zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Zo wordt er een basis gelegd voor de toekomst, waarin zij op een verantwoorde manier keuzes maken.


 
Onderwijskundig klimaat
We werken met een jaarklassensysteem met varianten: het werken in hoeken, het zelfstandig werken, gedifferentieerde instructie, aandacht voor hen die meer of minder kunnen. Ook hier geldt dat we ons daar steeds weer in verdiepen en verbeteren.
Voordeel is dat er gewerkt kan worden met didactisch aanspreekbare groepen waardoor onderwerpen op ongeveer gelijk niveau aan bod kunnen komen.
De kwaliteit is hierdoor goed meetbaar, het werken met leerlijnen en groepsplannen is goed haalbaar. Door gedifferentieerde aanpak staat de leerling zelf centraal.


We kennen duidelijke en afwisselende werkvormen, werken met up-to-date methoden en brengen de omringende wereld in de klas. De kwaliteit van het onderwijsaanbod is gewaarborgd, evenals het onderkennen van leerprocessen door regelmatige scholing van het team.
 
Computerprogramma's worden gebruikt bij de verwerking van de leerstof of om op individueel niveau te oefenen. De leerlingen leren zelfstandig informatie te verwerven en te verwerken.
Nieuws
brief
Inschrijf
formulier
Nieuws
flits